Historie CAPES 2010/2011: nové podmínky!

Historie CAPES 2010/2011: nové podmínky!

History-Geography Capes 2010-2011 : překážková dráha. Takzvaná masteringová reforma nás ještě nepřekvapila a nevychladla! Opravdu padly nové specifické podmínky týkající se CAPES (ale také dalších soutěží, jako je agregace). Týkají se učitele C2i2 a CLES2, dvou certifikátů, které jsou nyní zásadní.

Nejprve si vybavuji ty staré:

Musíte zdůvodnit datum zveřejnění výsledků způsobilosti:

* magisterský titul,

* nebo kvalifikaci nebo diplom osvědčující nejméně pětiletý postsekundární kurz získaný ve Francii nebo v jiném státě a potvrzený příslušným orgánem dotyčného státu,

* nebo diplom s diplomem v souladu s ustanoveními článku 2 vyhlášky ze dne 30. srpna 1999 (příklady: DESS, D.E.A., inženýrský diplom atd.)

* nebo titul nebo diplom klasifikovaný na úrovni I národního adresáře odborných certifikací,

* nebo registrace na začátku akademického roku 2010 v posledním ročníku studia za účelem získání magisterského titulu nebo rovnocenného titulu nebo diplomu. Pokud uspějete ve výběrovém řízení, můžete být jmenováni stážistou ve státní službě pouze tehdy, pokud jeden z těchto titulů nebo diplomů ospravedlníte na začátku školního roku 2011. Pokud tomu tak není, uchováte výhody soutěže až do příštího školního roku. Pokud dokážete ospravedlnit jeden z těchto titulů nebo diplomů, můžete být jmenováni jako stážista ve státní službě. Jinak nemůžete být nominováni a ztratíte výhody soutěže.

Uznáváte-li, že jste oprávněni splnit podmínku titulu nebo diplomu pro registraci do soutěže, máte-li nebo jste měli kvalitu řádného učitele.

Jste osvobozeni od diplomu, pokud jste matkou nebo otcem alespoň tří dětí nebo jste sportovcem na vysoké úrovni.

Nová ustanovení byla zveřejněna v Úředním věstníku 18. června 2010 na základě usnesení ze dne 31. května. zde je detail :

Osvědčení o jazykových znalostech druhého stupně vysokoškolského vzdělávání (CLES 2)

Pokud v soutěži uspějete, budete muset ospravedlnit, abyste byli jmenováni jako stážista státní úředník :

* osvědčení o způsobilosti v jazycích vysokoškolského vzdělávání druhého stupně (úroveň B2 společného evropského referenčního rámce)

* nebo jakékoli jiné osvědčení vydané ve Francii nebo v jiném členském státě Evropské unie nebo straně dohody o Evropském hospodářském prostoru a osvědčující zvládnutí cizího jazyka na úrovni kvalifikace odpovídající alespoň na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Tento certifikát jste osvobozeni, pokud jste:

* vítěz náborové soutěže pro učitele středních škol v sekci moderních cizích jazyků nebo v jiné sekci, včetně, mimo jiné, testu v moderním cizím jazyce

* držitel diplomu osvědčujícího nejméně dva roky postsekundárního studia v oboru cizích jazyků, získaného ve Francii nebo v jiném členském státě Evropské unie nebo smluvní straně kosmické dohody Evropské hospodářství.

Pokud je osvědčení nebo diplom vydáván jiným členským státem Evropské unie nebo stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru než Francií, musí se dotyčný jazyk lišit od francouzského jazyka.

Matky nebo otcové nejméně tří dětí a vrcholoví sportovci jsou od poskytování CLES 2 osvobozeni.

Počítačový a internetový certifikát úrovně 2 „učitel“ (C2i2e)

Pokud v soutěži uspějete, budete muset ospravedlnit, abyste byli jmenováni jako stážista státní úředník, certifikát „učitel“ IT a internetu úrovně 2 (C2i2e) nebo jakýkoli jiný certifikát nebo diplom vydaný v jiném členském státě Evropské unie nebo ve straně dohody o Evropském hospodářském prostoru než ve Francii, a zvládnutí odborných dovedností ve vzdělávacím využití digitálních technologií srovnatelné s národním referenčním systémem C2i2e.

Matky nebo otcové nejméně tří dětí a vrcholoví sportovci jsou osvobozeni od poskytování C2i2e.

Stručně řečeno, zatímco univerzity dokončily své modely výuky Masters a přihlášky do soutěže jsou již otevřené (do 13. července, na SIAC2), ministerstvo přidává tyto podmínky na poslední chvíli!

C2i je osvědčení o informatice, které se od L1 stává povinným, ale mnoho současných uchazečů o zkoušky jej ignoruje.

CLES je ještě neznámější jazykový certifikát ...

Obojí lze získat relativně snadno, zdá se, že nemusíte mít úroveň 1 ...

Ale každý kandidát musí zjistit, zda se učitel, kterého bude učit, na tyto certifikáty připravuje.. Naštěstí se zdá, že nastavení probíhá rychle, pro získání během M2. To platí pro všechny soutěže (CAPES, Agrèg,…).

Bezplatní kandidáti musí především naléhavě zjistit možnost jejich převzetí, protože i v případě získaného výběrového řízení bude absence těchto certifikátů vést k nevalidaci!

AKTUALIZACE AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2010: výjimka pro rok 2011, viz zde.


Video: A potentially huge issue with the Minecraft java account migration. vid contains non-holy language